tehovcz

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tehov dne 19. 9. 2016Vyvěšeno: 11. 9. 2016
Sejmuto: 20. 9. 2016

Místo konání:

Obecní úřad Tehov, Panská č. p. 107, 251 01 Tehov
Zasedací místnost OÚ, 1. PP

Termín konání:

Pondělí 19. 9. 2016 od 19:00 hod

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání
4) Prodej části obecního pozemku 1086/18
5) Převod objektu obecní vodárny Pod Hůrou do majetku obecní společnosti
Technické služby Tehov s.r.o.
6) Provoz a financování obecní společnosti Technické služby Tehov s.r.o.
7) Nominace zástupce obce Tehov do školské rady ZŠ Světice
8) Schválení příspěvku na docházku dětí do MŠ, která není zřízena městem či
obcí
9) Veřejnoprávní smlouva úseková
měření
10) Projednání petice Osada
Lada
11) Řád veřejného pohřebiště
12) Žádost o změnu ÚP
13) Různé
14) Diskuze

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 9. 2016 22:51