tehovcz

Poplatky za nájem hrobového místa:

Doba nájmu: 2011-2020 (10 let)

jednohrob, urnový hrob.....1000,- Kč

dvojhrob.................................1100,-Kč

Řád_pohřebiště.doc

Smlouva o nájmu hrobového místa.doc