tehovcz

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Od 6. května 2016 je možné požádat o vydání voličského průkazu - platí jen pro české státní příslušníky trvale hlášené v obci Tehov

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně

(30. 9. - konec lhůty pro doručení písemné žádosti, 5. 10. 16:00h konec lhůty pro osobní žádost)

PODROBNÉ INFORMACE PRO VOLIČE