tehovcz

Vodné, vodovod, přípojky, kapacita sítě

Vodovod Tehov

Vlastnické vztahy

Majitelem rozvodné sítě pitné vody ve spotřebišti Tehov je obec Tehov.

Majitelem páteřního vodovodu (přivaděče a související infrastruktury) je dobrovolný Svazek obcí REGION JIH (dále také jako SORJ, bližší info např. ZDE), jehož je obec Tehov členem. Rozpočet 2017 a rozpočtový výhled 2017-2020 svazku.

Provozovatel

Provozovatelem vodovodu obce Tehov i páteřní sítě SORJ je spol. ITV s.r.o., které je rovněž na základě uzavřených smluv hrazeno vodné.

 

Vodné

Základní cena vodného je schvalována valnou hromadou SORJ. Na základě toho je následně stanovena a schválena Zastupitelstvem obce Tehov cena vodného v obci Tehov.

Cena vodného od 1.1.2017 je 44,50 Kč/m3 vč. DPH.

(usnesením ZO Tehov č. 9/22/2016, odkaz na zápis)

Vodné je hrazeno na základě individuálních smluv uzavřených mezi odběrateli a provozovatelem vodovodní sítě v obci Tehov, společností ITV s.r.o., kde Vám také poskytnou další informace.

 

Přípojky a informace pro stavební řízení

Vyjádření pro účely stavebního řízení poskytuje provozovatel vodovoní sítě, společnost ITV s.r.o.

V současné době disponuje obec Tehov nulovou rezervní kapacitou vodovodní sítě, odebíráme přes 200% původně rezervované kapacity pro obec Tehov a nejsou proto povolovány nové vodovodní přípojky. Žádosti o přípojky jsou evidovány podatelnou obecního úřadu Tehov a po zkapacitnění sítě (viz dále) budou udělována souhlasná stanoviska k novým přípojkám vodovodu na základě pořadí přidělených čísel jednacích.

Projekční podklady poskytuje provozovatel, společnost ITV s.r.o.

 

Zkapacitnění vodovodu ve spotřebišti Tehov

V současné době je v obci Tehov nulová rezervní kapacita vodovodní sítě¹ a nejsou povolovány nové vodovodní přípojky. Obec Tehov připravuje ve spolupráci se SORJ zkapacitnění sítě, které by mělo proběhnout ve dvou neázvislých etapách.

¹ stanoveno "Technickou zprávou - VODÁRENSKÝ SYSTÉM REGION JIH – HYDRAULICKÝ MODEL SKUPINOVÉHO VODOVODU", zpracovatel spol. DHI a.s., Na vrších 5, Praha 10

I. etapa - optimalizace stávajícího přivaděče na ČS Světice

Jedná se o zapojení vodojemu Světice a optimalizace trubních vedení, čerpadel, příslušenství a řízení na přivaděči Světice - Tehov. Optimalizací by měla vzniknout ve spotřebišti Tehov kapacita cca 80 přípojek, které budou primárně využity v souladu s platnou legislativou na již povolené a dosud nerealizované vodovodní přípojky objektů.

  • Projekt je ve stádiu stavebního řízení
  • Předpoklad realizace je podzim 2017 / jaro 2018
  • Odhad nákladů na projekt 1 mil. Kč

(aktualizace leden 2017)

II. etapa - nový přivaděč Všestary - Tehov (alt. Všestary - Světice - Tehov)

Projekt je ve stádiu přípravy investičního záměru, který bude vycházet ze studie proveditelnosti posuzující obě zvažované varianty.

  • Předpokládané náklady 15 - 20 mil. Kč
  • Předpokládaný termín realizace je rok 2019-2020

(aktualizace leden 2017)