tehovcz

Historie a současnost

Obec Tehov (Praha-východ)

Založení obce

Nejstarší dosud známá písemná zmínka o Tehově pochází z roku 1309. Do roku 1919 se jmenovala Velký Tehov. Jméno vzniklo z názvu hradu Tehóv nebo Tehův, založeného koncem 12. století v místech dnešní usedlosti č.p. 46. Hrad náležel vladykovi Tehovi. Z významných rodů vlastnili tento hrad: Jan Roháč z Dubé, Slavatové, a Ferdinand I. Lichtenstein. Císař Zikmund v r. 1436 zastavil hrad označený jako tvrz Janu Kamrétovi ze Žirovnice. Až do poloviny 16. století zde bylo dohromady 15 vladyků. Od roku 1547 byl hrad opuštěný a lidé si ho sami rozebrali na stavbu svých domů. Původně byly kolem hradní tvrze rybníky a močály, které byly postupně vysušeny.

Památky

V obci je kostel sv. Jana Křtitele, založený asi ve 2 pol. 14. stol. Hlavní oltář je z roku 1795 od českobrodského řezbáře. Věž, ve které jsou tři zvony, byla vystavěna r. 1779. Nedaleko návsi pod kostelem je zvonička z r. 1934. V roce 1921 byl postaven při silnici k Vojkovu pomník 17 padlým v 1. světové válce, který byl přemístěn v roce 1983 vedle OÚ do ulice Panská. Jsou zde zapsána i jména padlých ve 2. světové válce.

Památný strom -  Lípa rostoucí u Božích muk (U křížku) na návrší na severu nad Tehovem byla v lednu roku 2017 vyhlášena památným stromem ČR. Svým harmonickým tvarem koruny tvoří významnou krajinnou dominantu. Strom je zdravý, má symetrickou a široce rozvětvenou korunu (s obvodem kmene 138 cm měřeném ve výšce 1,3 m nad zemí, výška stromu je 12 m, výška koruny 11,5 m, šířka koruny 12 m). V roce 2016 obec zahájila od vrchu Uhlíř k lípě obnovu historické cesty. Pod lípou se nachází Boží muka, která zde byla postavena rodinou Zelenkových z č. p. 12 na paměť těžkého hladomoru r. 1770, kdy se dle dobových záznamů v Tehově pohřbívalo do šachty při západní hřbitovní zdi. V současné době pomník tvoří tři kusy žuly. Současný kříž pochází ze Zbraslavic, kde byl objeven ve sběrném dvoře a našel důstojné místo u nás v Tehově, kde nahradil kříž původní, poničený.

Místopis

Obec v historii byla velká a bohatá, dodnes má velký katastr přestože jeho značnou část pokrývají lesy. V jižní části obce je kopec Hůra, částečně zalesněný, kde v roce 1999 byla zahájena výstavba rodinných domů, v současné době je jich zde více než 30. V roce 1934 založila obec na Hůře třešňový sad, který byl delší dobu neudržovaný, proto zanikl pod nálety dubů a bříz. V současné době jsou podnikány kroky k jeho alespoň částečné obnově. Sever obce lemuje kopec Uhlíř (454 m). Postupně se zde rozrůstá zástavba rodinných domů. V roce 1999 byl na místě hřiště postaven rodinný dům se zahradou a hřiště bylo nahrazeno novým u ZŠ.

Pověsti

Velkou část katastru obce tvoří lesy, které v minulosti patřily panství Lichtensteinskému - do roku 1935 (pozemková reforma). V tehovském katastru pramení říčka Rokytka. Celý katastr leží v pásmu vyvřelých hornin, převážně žuly. K Tehovu se váže pověst o Bezedném rybníčku (spíše tůňce, nyní mokřina u osady Lada), v jehož vodách v roce 1888 zmizel beze stop pruský voják i s koněm. Od té doby se říkalo, že tůňka nemá dno.

Škola

Na počátku vzniku obce škola neexistovala, nevyučovalo se ani za husitských válek, i když někteří čeští bratři děti vzdělávali individuálně. Po třicetileté válce se objevila snaha děti vzdělávat, ale obyvatelé obce se často stěhovali a měnili.  První triviální škola byla založena v roce 1773 knížetem z Lichtensteinu, do školy kromě tehovských dětí docházely děti ze Všestar, Menčic, Světic a Klokočné. Učitelem byl Ignác Nágl, který zde pracoval třicet let. Ve zděné farní škole v místě dnešního č. p. 46 se vyučovalo zprvu hlavně náboženství. Ještě v dnešní době je přední strana bývalé školy součástí plotu (jsou viditelná zazděná okna).

Od počátku školy působili ve škole pouze muži, dokonce tři generace po sobě. V r. 1882 byla škola opět dvoutřídní. Až roku 1883, kdy byla pro děvčata zavedena výuka ručních prací, nastoupila na školu první žena, tzv. industriální učitelka. V době, kdy navštěvovaly školu také děti z okolních vesnic a školní docházka začala být masivněji podporována i rodiči a obcemi, tuto školní budovu i ostatní budovy v obci k tomu uzpůsobené navštěvovalo na tři stovky dětí (dřevěné domky v místech dnešní školy a současné hasičské zbrojnice). Roku 1905 byla postavena nová školní budova, která s úpravami slouží dodnes. V roce 1958 k ní byla přidána přístavba se sociálním zařízením. V r. 1977 byla škola pro nedostatek dětí uzavřena. Otevřena byla opět v r. 1984, kdy sem kvůli přeplněnosti školy v Říčanech autobus dovážel děti z Říčan a naopak tehovské děti dojížděly do Říčan. V r. 1992 byla skupinou místních obyvatel v čele s manželskou dvojící místních učitelů, manželů Dufkových, zřízena škola pro tehovské děti nejprve jako jednotřídní, od r. 1994 jako škola dvoutřídní. Počet dětí v této době značně kolísal a vedení obce začalo o definitivním zrušení školy opět vážně uvažovat.

Situace se obrátila koncem 90. let, kdy se do obce začali stěhovat noví obyvatelé, počet dětí se stabilizoval a nyní každým rokem roste. Za pomoci dotace z ROP Střední Čechy se uskutečnila půdní vestavba a výměna oken. Rekonstrukce proběhla v roce 2012 s navýšením kapacity školy na 100 dětí. Roku 2014 byla ke škole přistavěna mateřská škola pro 28 dětí. V roce 2018 byla budova zateplena a získala novou fasádu s respektem k historické hodnotě budovy. Od školního roku 2019/20 se kapacita MŠ rozšířila o lesní třídu MŠ s kapacitou 16 dětí se zázemím v Třešňovce. Nyní je ve škole a školce více než 120 dětí a každým rokem jejich počet roste.

Výstavba

R. 1780 byly poprvé očíslovány budovy (50 popisných čísel v r. 1850). V současné době má obec 385 popisných čísel. Od sčítání obyvatel v roce 2001, kdy bylo v obci 356 trvale přihlášených obyvatel se ke konci roku 2014 jejich počet zvýšil na 806, v polovině roku 2018 dosáhl počet trvale hlášených obyvatel tisícovky, k 1. 1. 2022 je zde trvale hlášeno 1051 obyvatel s věkovým průměrem 35 let.

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost v obci: elektřina, plyn, vodovod, čistička odpadních vod, základní škola 1. stupeň, mateřská škola, prodejna se smíšeným zbožím,  tři opravny aut, dvě truhlářství, pivnice, knihovna, kostel a hřbitov.

V obci byla vysoká občanská vybavenost již za první republiky. Víme, že v roce 1932 zde bylo 434 obyvatel a evidovány zde byly tyto živnosti a obchody: 2 hostince, kolář, kovář, 3 krejčí, lom, pekař, pila, porodní asistentka, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Tehov, 2 trafiky a triviální škola.

V r. 1948 byla obec elektrifikována, v r. 1962 byl přistaven kulturní sál k OÚ, v r. 1975 byl vybudován rybník směrem ke Světicím, v r. 1978 byla na návsi postavena prodejna, v r.1988 byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod, kde proběhla roku 2014 přestavba a intenzifikace. V r.1999 byl zaveden plyn. V roce 2008 byla dána do provozu stavba Vodovod Tehov, která je zásobována vodou ze Želivky. 

Železnice Tehovem nevede, což značně ovlivnilo obchodní cesty. Tehov je v současnosti obsloužen spoji linky 494 PID.

Spolky a sdružení

V obci měla dlouholetou tradici Tělocvičná jednota Sokol, která svoji činnost ukončila. Místní spolky v Tehově spolu poměrně čile spolupracují, díky tomu je v Tehově bohatý kulturní život během celého roku.

OS Tehov, z.s.:  Celoročně provozuje zájmové kroužky ve spolupráci se ZŠ a MŠ Tehov, pořádá jednorázové akce pro děti i jejich rodiče, jako např. vynášení zimy, oslava MDD, besídka pro rodiče na konci školního roku, loučení z prázdninami, jarní a adventní dílničky, lampiónový průvod, slavnost u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na návsi, koncerty v kostele a další. V obci působí od roku 2011.

Tehovský kulturní  spolek:  V obci působí od roku 2014 a pořádá kulturní akce jako např. maškarní ples, dětská tehovská olympiáda, vánoční a velikonoční trhy, pálení čarodějnic, masopust, či drakiáda.

Sbor dobrovolných hasičů: Mladí hasiči, dorost – účastní se soutěží, vychovává mladé hasiče už od 6 ti let, v obci působí od roku 2006. Každoročně pořádá tradiční hasičský ples.

Místní organizace rybářského svazu: Rybářský spolek pečuje o rybníky v Tehově, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb a dbá na ochranu životního prostředí. Snaží se rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Každoročně pořádá v obci rybářský ples s bohatou tombolou.

 


Osvobození a konec Druhé světové války

Výročí osvobození Tehova - vybráno z kroniky obce

Tehov a okolí v letecké válce 1939-45.pdf

Tehov - Jak to skutečně s leteckými haváriemi bylo - MV.pdf

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

653962