tehovcz

Vodné, vodovod, přípojky, kapacita sítě

Vodovod Tehov

Vlastnické vztahy

Majitelem rozvodné sítě pitné vody ve spotřebišti Tehov je obec Tehov.

Majitelem páteřního vodovodu (přivaděče a související infrastruktury) je dobrovolný Svazek obcí REGION JIH (dále také jako SORJ, bližší info např. ZDE), jehož je obec Tehov členem. 

Provozovatel

Provozovatelem vodovodu obce Tehov i páteřní sítě SORJ je spol. ITV s.r.o., které je rovněž na základě uzavřených smluv hrazeno vodné.

 

Vodné

Základní cena vodného je schvalována valnou hromadou SORJ (kalkulace). Na základě toho je následně stanovena a schválena Zastupitelstvem obce Tehov cena vodného v obci Tehov (navýšení o nájemné).

Cena vodného od 1. 1. 2024 je 48,50 Kč/m3 bez DPH.

(usnesením ZO Tehov č. 4/10/2023, ze dne 18. 12. 2023)

Cena vodného pro koncové spotřebitele bude navýšena o DPH 12%. Vodné je hrazeno na základě individuálních smluv uzavřených mezi odběrateli a provozovatelem vodovodní sítě v obci Tehov, společností ITV s.r.o., kde Vám také poskytnou další informace.

 

Přípojky a informace pro stavební řízení

Vyjádření pro účely stavebního řízení poskytuje provozovatel vodovodní sítě, společnost ITV s.r.o.

V současné době disponuje obec Tehov nulovou rezervní kapacitou vodovodní sítě, odebíráme přes 200% původně rezervované kapacity pro obec Tehov a nejsou proto povolovány nové vodovodní přípojky. Žádosti o přípojky jsou evidovány podatelnou obecního úřadu Tehov a po zkapacitnění sítě (viz dále) budou udělována souhlasná stanoviska k novým přípojkám vodovodu na základě pořadí přidělených čísel jednacích.

Projekční podklady poskytuje provozovatel, společnost ITV s.r.o.

 

Zkapacitnění vodovodu ve spotřebišti Tehov

V současné době je v obci Tehov nulová rezervní kapacita vodovodní sítě¹ a nejsou povolovány nové vodovodní přípojky. Obec Tehov připravuje ve spolupráci se SORJ zkapacitnění sítě, které by mělo proběhnout ve dvou nezávislých etapách specifikovaných níže.

Provozně je otázka stávajícího vodojemu o zcela jednoduché matematice. Vodojem má objem 100m3, což je objem pouze cca 5 průměrně velkých bazénů. Přitom kapacita vodojemu je kalkulována na potřebu pitné vody 80l/os.den (dříve 120l/os.den). Do stanovení objemu vodojemu vstupují samozřejmě i jiné faktory (mj. rychlost nátoku), ale princip zůstává: pouhých několik jednotek bezohledných obyvatel je schopno vypustit ostatním pitnou vodu do svých několika bazénů.

Situaci v našem spotřebišti pak ještě komplikuje ne zcela vhodná poloha vodojemu, kdy k udržení dostatečného tlaku pro všechna odběrná místa v Tehově musí provozovatel průběžně udržovat hladinu velmi blízko maxima, takže kapacitu do značné míry určuje rychlost nátoku. Tím je pak dána výrazně větší citlivost systému na nárazové spotřeby (typicky bazény, nebo havárie).

¹ stanoveno "Technickou zprávou - VODÁRENSKÝ SYSTÉM REGION JIH – HYDRAULICKÝ MODEL SKUPINOVÉHO VODOVODU", zpracovatel spol. DHI a.s., Na vrších 5, Praha 10

I. etapa - optimalizace stávajícího přivaděče na ČS Světice - REALIZOVÁNO

Jedná se o zapojení vodojemu Světice a optimalizace trubních vedení, čerpadel, příslušenství a řízení na přivaděči Světice - Tehov. Optimalizací by měla vzniknout ve spotřebišti Tehov kapacita cca 80 přípojek, které budou primárně využity v souladu s platnou legislativou na již povolené a dosud nerealizované vodovodní přípojky objektů.

II. etapa - nový přivaděč Všestary-Tehov + nový vodojem

Projekt je ve stádiu projektové přípravy. Investiční záměr vychází ze studie proveditelnosti posuzující různé varianty. Ze studie proveditelnosti vyplynula jako optimální varianta vybudovat nový vodojem na vrchu Hůra (na konci ulice Slunečná) a k němu nový přivaděč ze Všestar. Následovat by mělo povolení a realizace. Optimistický horizont událostí k hotové investici je cca 2 roky. Prakticky 3/4 volebního období 2014-2018 jsme investovali do změn stanov svazku obcí Region Jih a současně změn podílů ve svazku, což byly mezi jinými hlavní překážky bránící navýšení kapacity svazkového vodovodu v Tehově. Pak teprve bylo možné začít pracovat na studii proveditelnosti, která vyústila v roce 2021 v zadání projektové přípravy.

Toto zkapacitnění by mělo zajistit dostatečnou rezervu pro pokrytí potřeby rozvíjejícího se Tehova dle nového územního plánu. Předpokládané náklady jsou cca 20 mil. Kč

(aktualizace listopad 2022)

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654711