tehovcz

Poskytování informací, příjem podání, sazebník

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

V případě, že žadatel žádá o informace v režimu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, je třeba se řídit ustanoveními tohoto zákona ve všech bodech. Úplné znění zákona např. ZDE.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

za 1. započatou hodinu práce referenta 
za každých dalších započatých 15 min.

100,- Kč
25,-Kč

pořízení kopie/tisk A4 - jednostranná (čb/barva)
pořízení kopie/tisk A4 - oboustranná (čb/barva)
pořízení kopie/tisk A3 - jednostranná (čb/barva)                         

2,-/4,- Kč
3,-/6,- Kč
     10,-/20,- Kč

za záznam dat na CD / DVD nosič včetně ceny nosiče

80,- Kč

paušální částka balného

20,- Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Zveřejněné anonymizované žádosti podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

2017-0127-THV, 2017-0295-THV - odloženo, 2017-0470-THV - odloženo, 2017-0521-THV2017-0644-THV2017-0652-THV2017-0842-THV2017-0875-THV2017-0892-THV2019-0519-THV, 2021-0127-THV, přílohy 2021-0127-THV, 2021-0193-THV, 2021-0605-THV - odloženo, 2022-0675-THV, 2023-0555-THV

 

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

647326