tehovcz

Poplatky ze psů (pro rok 2024 beze změny)

Platná OZV č 1_2019_poplatek ze psů

Máte nového pejska? Nezapomeňte ho přihlásit!

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Připomínáme všem držitelům psů nejen povinnost řádné a včasné registrace psa na obecním úřadě, jeho vybavení tehovskou psí známkou (za 20 Kč, výměna staré/ztracené za novou zdarma), uhrazení poplatku, ale i aktualizování údajů. Zejména v období hárání nám často volají občané, že mají na svém pozemku cizího neoznačeného psa. Vrátit majiteli řádně označeného psa je otázkou dvou telefonátů bez zbytečně stresujícího a drahého odchytu psa, jehož náklady včetně odvozu a umístění v útulku jdou na vrub majitele.

Povinnost nechat si psa očipovat jistě všichni splnili, nicméně po zkušenostech prosíme, prověřte si (např. na help4pet.cz), že je čip skutečně dohledatelný v některé z databází. Pejsek se Vám může ztratit i daleko od bydliště.

Doporučujeme zaslat na ou@tehov.cz fotografii psa s názvem PŔÍJMENÍ_TELEFONNÍ ČÍSLO.jpg pro snadnější dohledání majitele v případě nalezení zaběhlého psa.

Formulář přiznání poplatku ze psa - ke stažení, nebo získáte vytištěný k vyplnění v kanceláři OÚ

Poplatky ze psů činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa                                                                                                     300

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                               400 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                      100 Kč       

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let         150 Kč  

Poplatek ze psů musí být uhrazen do konce března běžného roku.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených  vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatek lze uhraditúředních hodinách v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři OÚ v Tehově, popř. převodním příkazem na účet číslo: 218226125/0300, použitý variabilní symbol – číslo popisné nebo evidenční domu, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení majitele_PES.

Obecní úřad každoročně v září až v říjnu organizuje očkování psů na návsi obce. Očkování proti vzteklině je pro registrované psy již zahrnuto v ročním poplatku za psy a je tudíž pro majitele psů zdarma. Po dohodě s veterinářem je možné nechat oočkovat kombinaci vzteklina + psinka s doplatkem.

Informace o termínu očkování je rozesílána aktualitou.

Odchyt psů

Přestože se snažíme maximálně vycházet vstříc majitelům zvířat, bohužel někdy nezbývá než naše čtyřnohé přátele odchytit. Volně pobíhající psi mohou být nebezpeční jak sami sobě, tak mohou obtěžovat nebo být i nebezpeční svému okolí. Úřad a pracovníci technických služeb pak v případě uprchlého zvířete často čelí lavině telefonátů a oznámení, dokud zvíře neodchytí.

Pokud obecní zaměstnanci mohou zvíře identifikovat, nebo jej znají, snaží se vždy v první řadě o co nejplynulejší operativní navrácení majiteli. Často však není majitel dostupný, nebo, bohužel, není vůbec známý či dohledatelný, nebo zvíře nemá ani povinnou identifikaci čipem.

Aby byly návraty Vašich miláčků domů co nejplynulejší, mějte psy řádně označené (ideální je srolovaný kontakt v patroně na obojku + podkožní čip). Velmi pomůže, pokud zašlete úřadu fotografii Vašeho psa s identifikačními a kontaktními údaji.

Sazebník odchytu zvířat

Jednoduchý odchyt 300 Kč
Složitý odchyt  (dle technické a časové náročnosti) až 2500 Kč
Odchyt externí spec. firmou od 2500 Kč
Navrácení zvířete majiteli v den odchytu 200 Kč
Navrácení opakovaně odchyceného v rámci 3 měsíců zvířete majiteli v den odchytu 500 Kč
Každý započatý den pobytu zvířete v péči obce 100 Kč

Pozn.:

  • sazebník odchytu psů je uplatňován dle průběhu každého případu
  • ceny jsou konečné včetně daně z přidaného hodnoty v příslušné sazbě

 

 

 

 

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

650825