tehovcz

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu - Obecní úřad Tehov, Panská 107 (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)                           

   Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.

- předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou

- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.

  V případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba  je oprávněna byt nebo dům užívat.

- zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.

Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).

V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Zrušení údaje o trvalém pobytu - správní řízení

Obecní úřad může na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části rozhodnout o zrušení místa trvalého pobytu občana.

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a zároveň neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
     

Více informací naleznete např ZDE (web MVČR).

Formuláře

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu. Nabízíme tento pro Vaši potřebu: FORMULÁŘ NÁVRHU

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. 

 

Po ohlášení změny či zrušení místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Máte v obci Tehov trvalé bydliště? Jaké Vám to může přinést výhody?

  • jen dítě s trvalým pobytem v obci bude automaticky přijato do místní ZŠ, do naplnění kapacity i do místní MŠ (při trvalém pobytu v obci alespoň 1 rodiče i dítěte je pro přijetí do MŠ jediným kritériem věk)
  • Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice - žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. 
  • Pokud se rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné ve výši a za podmínek každoročně schvalovaných zastupitelstvem obce. Více v záložce Základní škola a Mateřská škola.

http://www.tehov.cz/index.php?nid=3573&lid=cs&oid=4835349

logo CP.png
hledačka-tehov.png

 

 

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 371

Návštěvnost stránek

658043