tehovcz

Kácení stromů

Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upřesňuje „Vyhláška MŽP 395/1992Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V § 8 Vyhlášky odst. 2 je stanoveno:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ:
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Tehov. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm (tj. průměr kmene 25,6cm) měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2. Povolení není třeba pro stromy ovocné včetně ořechu.

Oprávněn je v této věci jednat (podat žádost apod.):
vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává písemně, lze využít formulář Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les,
který je k dispozici ke stažení ZDE, nebo vytištěný na OÚ Tehov.

V žádosti musí být uvedeno zejména :
specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj:
doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze získat na OÚ), snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny, pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků (viz výše).

Správní a jiné poplatky
Správní poplatek činí v případě potřeby místního šetření 100,-Kč dle pol. 19 sazebníku č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin:
a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách)
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ, který je může pozastavit, omezit, zakázat.

c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.


!! Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako Žádost o povolení ke kácení (viz. výše).

 

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646354