tehovcz

Informace pro stavebníky, vlastníky či zájemce o pozemky či výstavbu v obci Tehov

Podmínky výstavby v obci Tehov se řídí


Zásady pro spoluúčast investorů nové výstavby na území obce Tehov

Schválené usnesením č. 5/25/2021 Zastupitelstva obce Tehov ze dne 3. 10. 2021:

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje tyto zásady pro spoluúčast investorů nové výstavby (nově umísťovaných staveb dle stavebního zákona) na území obce Tehov:

 1. obě strany (obec a stavebník) uzavřou příslušnou Plánovací smlouvu, která bude obsahovat výši příspěvku stavebníka a jeho další povinnosti ve vztahu k obci. Tato smlouva bude v souladu s platnými právními předpisy a může být předložena stavebníkem v rámci územního či stavebního řízení příslušnému stavebnímu úřadu.
 2. Plánovací smlouva bude především upravovat spoluúčast stavebníka na zkvalitnění (modernizaci), rozvoji či vybudování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v obci Tehov umožňující výstavbu a kvalitní užívání zamýšlených staveb.
 3. Stavebník se plánovací smlouvou zaváže zaplatit na bankovní účet obce tzv. příspěvek na zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Případné kladné vyjádření obce v rámci příslušného územního či stavebního řízení k zamýšlené výstavbě nebude uděleno dříve, než bude příspěvek uhrazen.
 4. Výše příspěvku bude jednotná a to ve výši 200.000,- Kč na 1 bytovou jednotku záměru.
 5. Kromě příspěvku dle bodu IV. bude po stavebníkovi v případě výstavby v lokalitách či jejích částech bez dosud realizované páteřní infrastruktury požadována výstavba či zajištění výstavby veškeré podmiňující technické a dopravní infrastruktury včetně přípojek a sjezdů v rozsahu stanoveném obcí Tehov, zejména:
  • vodovodu
  • kanalizace oddílné
  • elektrifikace, plynofikace a datová síť
  • veřejné osvětlení
  • pozemní komunikace včetně chodníků a zelenomodré infrastruktury v parametrech předejmutých územní studií veřejných prostranství obce Tehov.
 6. V lokalitách, kde je podmínka uzavření plánovací smlouvy stanovena přímo územním plánem obce Tehov, bude rozsah podmínek nad rámec těchto „Zásad” stanoven individuálně.
 7. Pro nebytovou a kombinovanou výstavbu budou podmínky i výše příspěvku stanoveny individuálně.
 8. Veškerá veřejná infrastruktura bude po realizaci a kolaudaci (či jejím ekvivalentu dle stavebního zákona) následně převedena do vlastnictví obce včetně příslušných pozemků a to bezúplatně nebo za poplatek symbolický.

PDF verze ke stažení zde


Obecné praktické informace pro zájemce o koupi nemovitostí v obci Tehov

 1. O nabízeném pozemku se vždy informujte v platném územním plánu obce (viz výše), pokud plánu nerozumíte, pomůžeme Vám - obraťte se na Obecní úřad Tehov, případně kontaktujte Odbor územního plánování městského úřadu Říčany, který Vám je rovněž oprávněn vydat Územně plánovací informaci dle stavebního zákona.

 2. Pozor na rozdíl mezi pozemkem tzv. zastavitelným a pozemkem tzv. stavebním. Často jsou zavádějícím způsobem inzerovány jako stavební pozemky, které jsou pouze zastavitelné a to obvykle jen podmínečně - je u nich třeba splnit jednu nebo více podmínek, aby se mohly stavebními v rámci příslušných řízení dle stavebního zákona vůbec stát. Tyto podmínky mohou (a často mají) vliv jak na vstupní náklady před samotnou realizací pozemku (spoluúčast na vybudování dopravní a technické infrastruktury, příspěvek stavebníků na zkvalitnění a rozvoj infrastruktury, atd.), mohou být velmi různé a je tedy opět na místě se vždy před koupí o těchto podmínkách informovat (viz předchozí bod).

 3. Platný územní plán stanovuje jako požadavek pro výstavbu v rámci rozvojových ploch na území obce (tj. v zastavitelných územích) požadavek připojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Pro vodovod však bylo zastupitelstvem obce Tehov z kapacitních důvodů k květnu roku 2021 opět zastaveno povolování nových vodovodních přípojek.

 4. O změnách v území obce Tehov rozhoduje stavební úřad, kterým je Odbor výstavby Městského úřadu Říčany, obec je však účastníkem územníhch či stavebních řízení ze zákona (nikoliv pouze jako soused), proto je dobré investiční záměry s obcí vždy konzultovat.

Informace ke konkrétním inzercím

Informace k pozemku parc. č. 420/6 v k.ú. Tehov u Říčan

Pozemek se nachází v lokalitě Z01, kde je výstavba platným územním plánem mj. podmíněna dohodou o parcelaci, pořízením regulačního plánu, jehož podmínkou je také uzavření plánovací smlouvy.

Výstavba na příslušném pozemku je mj. podmíněna připojením na veřejnou kanalizaci a vodovod (viz Podmínky výstavby výše), přičemž povolování nových vododovních přípojek je v současné době pozastaveno až do zkapacitnění sítě. Současně je třeba počítat se spoluúčastí na vybudování veškeré podmiňující infrastruktury a docílením příslušných dohod mezi všemi vlastníky pozemků dané lokality, které ukládá územní plán.

Obecně lze konstatovat, že je při zvažování koupě inzerovaného pozemku počítat s tím, že

 • bude zastavitelný až v poměrně dlouhém horizontu (zejm. připojení na vodovod, příp. docílení dohod v území),
 • finanční náklady (+ čas) na pořízení regulačního plánu,
 • finanční náklady (+ čas) na výstavbu veškeré podmiňující infrastruktury půjdou k tíži zájemce o výstavbu (po vzáj. dohodě příp. společně s ostatními vlastníky v území).

 

 

 

 

 

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646354