tehovcz

Komunální odpad 

PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM DBEJTE POKYNŮ SVOZOVÉ FIRMY

Pokyny pro TŘÍDĚNÍ odpadu po dobu epidemie

Poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov je splatný k 28. 2. běžného roku. Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce. Minimální výše úhrady odpovídá svozu sdílené nádoby na shromaždišti odpadů. 

Nové známky na popelnice jsou v prodeji od ledna běžného roku, svoz nádob se známkou na předcházející rok probíhá pouze do konce února následujícího roku, do té doby je třeba nádobu opatřit známkou na aktuální rok. 

CENÍK pro rok 2021 (viz OZV 1/2020)

             velikost nádoby

četnost svozů

roční poplatek za zajišťování

režimu nakládání s komunálním

odpadem (v Kč)

80l

1x týdně

 2700,-

80l

1x za 14 dní

 1700,-

110l (120l)

1x týdně

 3400,-

110l (120l)

1x za 14 dní

 2100,-

240l

1x týdně

 4990,-

240l

1x za 14 dní

 3000,-

Podíl na sdílené nádobě u chatové osady odpovídající cca 80l na 1 objekt

1x za 14 dní

 1300,-

sdílená nádoba 1100l  na shromaždišti odpadů

1x týdně

 850,-

     

 

 bioodpad 5. 4. - 29. 11. 2021 

240l (biopopelnice)

1 x 14 dní v sezóně (04-11) 600,-

kontejner na shromaždišti

dle potřeby zdarma

V souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou obce Tehov OZV 1/2020 o poplatku za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem, je poplatníkem fyzická osoba a plátcem poplatku majitel nemovitosti. Doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu bude vystaven výhradně na fyzickou osobu, případně na majitele dané nemovitosti (jedná se o místní poplatek, vystavujeme pouze příjmový, nikoli daňový doklad). 

I živnostník musí mít smlouvu na odvoz komunálního odpadu

Všichni podnikatelé a živnostníci si musí podle platných zákonů zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství. Ti, kteří by tuto povinnost nesplnili, riskují udělení poměrně vysokých pokut. Jako právnické osoby se řadí podnikající osoby do skupiny původců odpadu, tudíž pro ně platí jednoznačná pravidla daná zákonem.

Čipování popelnic

V roce 2019 proběhlo bezplatné označení svozových nádob na směsný odpad RFID čipem a tištěnou značkou. Všechny nové nádoby instalované později musí být rovněž očipovány. Svozová firma nebude oprávněna následně svážet neoznačené nádoby. Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vyprodukovaného v nemovitostech bez svozu zajistí obec v souladu se zákonem o odpadech z očipované sdílené nádoby umístěné na obecním Shromaždišti odpadů.

Označení nádob je základní součástí nově zaváděného standardu služeb, které byly shodně stanoveny spolupracujícími obcemi jako závazná součást podmínek zadávacího řízení na poskytování služeb svozu a likvidace odpadu. Obce díky tomuto novému systému získávají poprvé v historii přesné informace o skutečném množství sváženého, zpracovávaného a likvidovaného odpadu ze svého území. Takto získané informace využijí obce primárně ke kontrole výdajů za odpady ve vztahu k poskytovateli svozových služeb, dále tato data slouží jako klíčový podklad při následných výběrových řízeních na tyto služby. 

QR_platba_odpady.pngÚhrada převodem

 • bankovní účet obce: 218226125 / 0300
 • jako variabilní symbol: uveďte číslo popisné nebo evidenční
 • do zprávy pro příjemce uveďte další informace k identifikaci a dohledání a Vaší platby:
  např.: “Jana Vránová, čp123, ODPAD"

Pro Vaše pohodlí jsme připravili QR kód
platby s předvyplněným č.ú., stačí do-
plnit částku,VS a upravit popis platby.

Doporučujeme platby převodem, vyzvednutí známky na popelnici bude po připsání platby na účet
obce umožněno přednostně bez čekání ve frontě, po předchozí telefonické dohodě (731811017) i
mimo úřední hodiny.

Úhrada hotově či kartou v podatelně OÚ

 • cards.jpgplatbu lze rovněž učinit v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 

Shromaždiště odpadů u ČOV (čistírna odpadních vod)

Je zde možné odevzdat:

 PROVOZNÍ DOBA SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ TEHOV (SO ČOV)

                               Pondělí                                     zavřenomapa sběrných míst 2018.png

Úterý                                     zavřeno

Středa                                8:00 - 10:00

Čtvrtek                                  zavřeno

Pátek                                   zavřeno

Sobota                                   zavřeno

Neděle                             14:00 - 17:00

 

Ve dnech státem uznaných svátků ZAVŘENO.

* Kartičky pro majitele rekreačních objektů vydává OÚ Tehov na základě uhrazeného poplatku za odpady

 

Shromažďování a odvoz odpadů

 • Svoz tříděného odpadu (kontejnery - vyznačené zeleně na mapce):

PAPÍR každý čtvrtek (stanoviště Dlouhá 2x týdně po+čt)

PLASTY každý pátek (stanoviště Dlouhá 2x týdně út+pá)

SKLO v pondělí 1x za 4 týdny

 • BIOODPADU v ceně poplatku za odpady je využití sběrného místa (kontejner) na shromaždišti u ČOV, dále možnost 14 denního svozu hnědých popelnic na bioodpad 240l za dotovanou cenu 600 Kč/sezóna (pondělí v SUDÉ týdny duben-listopad v ranních hodinách). Podrobnosti a další možnosti likvidace bioodpadu ZDE
 • KOVY – vyhrazené popelnice v ul. Dlouhá, ul. Na Hačálce a na shromaždišti u ČOV
 • ELEKTROODPAD – lze odevzdat v provozní době na shromaždišti, drobný elektroodpad do červeného kontejneru na návsi, zářivky, výbojky dle velikosti buď v objektu OÚ, nebo na shromaždišti 
 • VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - po předchozím objednání na tel. 725 848 121 lze odložit celoročně do kontejneru na shromaždišti odpadů u ČOV 
 • Svoz nebezpečného odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě občanům - nejbližší 18.9.2021)
 • Svoz směsného komunálního odpadu: středa v ranních hodinách 

Doplňkové služby:

 • jednorázový kompostovatelný pytel na bioodpad…….20,- Kč/kus (objem 90 nebo 120 l). Lze použít k napytlování bioodpadu (tráva, listí, shrabky, nikoli drny, klacky!). Vzhledem k nízkému zájmu nebude probíhat pravidelný svoz jako v minulých letech, buď lze pytle použít k čistšímu převozu na shromaždiště/kompostárnu bez nutnosti pytel vyprazdňovat (rozloží se), nebo lze individuálně domluvit odvoz obecní Multicar (tel.: 725848121) 
 • jednorázový svozový pytel na odpad……100,- Kč za 1 ks 90 litrového pytle s potiskem, cena zahrnuje odvoz pytle
 • jednorázový doplňkový svoz odpadu….100,- Kč za 1 známku (1 známka na nádobu 80-120l, nebo 2 známky na nádobu 240l = 1 svoz)

Stavební odpad - v souladu se zákonem o odpadech a platnou OZV obec likvidaci stavebního odpadu nezajišťuje, ale za úplatu je možné ho odevzdat například ve Struhařově (viz leták nebo web).

PLATNÉ VYHLÁŠKY O ODPADECH

JAK NA ODPAD A POPELNICE

Zastupitelstvo obce Tehov přijalo dne 21. 12. 2018 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nakládání s odpadem, kterou obec plní požadavky zákona o odpadech. Rovněž přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 v aktuálním znění č. 1/2020, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov. Úplné znění vyhlášek je k dispozici na webových stránkách obce ve složce Vyhlášky a zákony.

Vyhláška 1/2020 definuje výběr poplatků v právním rámci §17a Zákona o odpadech, který stanovuje poplatníkem každou fyzickou osobu (FO) produkující v obci komunální odpad (KO).

Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce. Platba tedy není vázána na občany s trv. pobytem v místě obce, ale na veškeré trvale obývané i rekreační objekty v katastru obce. Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Každý poplatník tedy ze zákona přispívá na provoz odpadového hospodářství, které pro něj obec musí ze zákona zařizovat.

CENY ZA ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2021

3 možné varianty pro plátce:

1) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště, chci popelnici, pozemek je dostupný svozové technice

Zakoupím od obce známku na popelnici dle velikosti své nádoby a četnosti svozu (ceny viz tabulka).

K pravidelným svozům lze přikoupit jednorázové známky v ceně 100,- Kč/svoz 80l či 120l popelnice, dvě takové známky pak pro svoz 240l popelnice. Tyto jednorázové známky jsou určeny pro svoz extra nádoby, případně svozy navíc u čtrnáctidenní četnosti. Lze samozřejmě přikoupit i jednorázové pytle (80l) na odpad s logem svozové firmy v ceně 100,-Kč, které ráno v den svozu odložím u svého domu.

Velikost nádoby (litry)

četnost svozů

cena známky na popelnici

70 (80)

1x týdně

2.700,-

70 (80)

1x za 14 dní

1.700,-

110 (120)

1x týdně

3.400,-

110 (120)

1x za 14 dní

2.100,-

240

1x týdně

4.990,-

240

1x za 14 dní

3.000,-

2) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště, chci popelnici, ale můj pozemek není dostupný svozové technice

Zaplatím obci roční poplatek 1300,- Kč, přičemž v ceně poplatku je zahrnuto využití uzamykatelné sdílené popelnice (podíl na větší nádobě odpovídající cca 80l nádobě s 14ti denní frekvencí svozu) umístěná na svozovém místě v blízkosti mého domu (svozová místa určuje obec na základě tech. možností svozové firmy; vyznačeno v mapce). Proti zaplacení poplatku získám individuální klíč.

3) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště a nechci popelnici

Zaplatím obci roční poplatek 850,- Kč, kterým povinně přispěji na provoz odpadového hospodářství obce. Od obce si mohu navíc zakoupit jednorázové pytle (80l) na odpad s logem svozové firmy v ceně 100,-Kč, které odložím v den svozu u svého domu, je-li dostupný svozové technice, nebo na některém ze svozových míst určených obcí (viz mapka). Méně komfortní možností, nicméně službou zahrnutou v tomto ročním poplatku, je možnost odložení odpadu, který dle zákona o odpadech produkuji, v jakýchkoli dobře uzavřených pytlích do kontejneru na shromaždišti odpadů, které obec zřizuje v areálu ČOV, otevírací doba viz výše.

Každý plátce, který řádně zaplatí poplatek za daný kalendářní rok v jakékoli zvolené variantě, může celoročně zdarma uložit bioodpad v libovolném množství na Shromaždišti odpadů u ČOV. Nutno se prokázat OP (trvalý pobyt v Tehově), nebo (pro chataře) kartičkou s razítkem obce (na vyžádání v kanceláři OÚ). Tato kartička platí rovněž pro uložení směsného odpadu pro chataře bez popelnice (lze se prokázat i dokladem o zaplacení poplatku).

Všichni plátci (majitelé všech domů i chat) mají ve smyslu nové vyhlášky o poplatcích za komunální odpad oznamovací povinnost, tedy i povinnost zaplatit poplatek ve zvolené variantě. Neuhrazení poplatku je porušením této povinnosti a dále je obecní úřad nucen postupovat dle zákona 280/2009 Sb. - Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Vyhledat v textu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

Diskusní fórum

příspěvků: 328

Návštěvnost stránek

536989