tehovcz

Komunální odpad 

Upozorňujeme, že (ani) popeláři nesmí vstupovat na soukromé pozemky (v souladu s občanským zákoníkem), což jsou v mnoha případech i nezaplocené vjezdy. Je třeba popelnici vystavit ke komunikaci, např na chodník, a tím dát najevo, že chci nádobu svézt. V případě, že nádoba není vystavena, záleží pouze na benevolenci posádky svozového auta. Již se stalo, že popeláři zřejmě neopatrnou manipulací s nádobou vlastníka odřeli jeho auto stojící na soukromém vjezdu, a byli za to odpovědní. Od zaměstnavatele mají rovněž vstup na soukromé pozemky zapovězen. 

PŘEDPOKLADY NÁDOBOVÉHO SVOZU

Poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov je splatný k 28. 2. běžného roku. Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce. Minimální výše úhrady odpovídá svozu sdílené nádoby na shromaždišti odpadů. Úplné znění vyhlášek je k dispozici na webových stránkách obce ve složce Vyhlášky a zákony.

V souladu se zákonem o odpadech obec formou Obecně závazné vyhlášky o odpadech (viz OZV 1/2021 a 2/2021) stanovila jednotnou cenu za svážený litr přistavené nádoby.

Poplatek = počet svozů ročně x objem nádoby x sazba poplatku

Ceník platný od 1. 1. 2022 (sazba 0,80 Kč za 1 „litr-svoz“, platí i v roce 2024)

 

objem/l

 

týdně

52 svozů / rok

14 dní

26 svozů / rok

měsíčně

12 svozů / rok

80

 

        3 328,-

        1 664,-

768,-

120

 

        4 992,-

        2 496,-

        1 152,-

240

 

        9 984,-

        4 992,-

        2 304,-

Podíl na sdílené nádobě (chaty bez možnosti svozu)

   

60

sdílení s klíčkem

          -  

        1 248,-

            -  

60

shromaždiště

          -  

            -

           576,-

SVOZ BIOODPADU

sezóna duben-listopad 

240

 od nemovitosti

 

800,- 

BIO kontejner na shromaždišti

celoročně

zdarma

 

Nové známky na popelnice v prodeji vždy od ledna, svoz nádob se známkou za předchozí rok bude jako vždy probíhat pouze do konce února, do té doby je třeba nádobu opatřit známkou na aktuální rok. Žádáme všechny, aby nahlášení případných změn neodkládali, do termínu faktické změny (úhrady a VYLEPENÍ) známky bude účtován poplatek dle dosavadní frekvence svozu! Změny hlaste nejlépe e-mailem na ou@tehov.cz, případně přímo úhradou nové známky na účet obce s poznámkou ZMĚNA frekvence (změny velikosti nádoby řešte vždy individuálně)! 

SVOZ s frekvencí 1x za 14 dní probíhá v sudé týdny.

Harmonogram svozu 2024.jpg

QR_platba_odpady.pngÚhrada převodem

 • bankovní účet obce: 218226125 / 0300
 • jako variabilní symbol: uveďte číslo popisné nebo evidenční
 • do zprávy pro příjemce uveďte další informace k identifikaci a dohledání a Vaší platby:
  např.: “Jana Vránová, čp123, ODPAD"

Pro Vaše pohodlí jsme připravili QR kód
platby s předvyplněným č.ú., stačí do-
plnit částku,VS a upravit popis platby.

Doporučujeme platby převodem, vyzvednutí známky na popelnici bude po připsání platby na účet
obce umožněno přednostně bez čekání ve frontě, po předchozí telefonické dohodě (731811017) i
mimo úřední hodiny.

Platby známek (BIO lze platit současně) provádějte opět přednostně na účet obce, VS č.p/č.ev, známky uhrazené do konce ledna rozneseme zdarma do Vašich schránek.

 

Úhrada hotově či kartou v podatelně OÚ

 • cards.jpgplatbu lze rovněž učinit v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 

Shromaždiště odpadů u ČOV (čistírna odpadních vod)

Je zde možné odevzdat:

 PROVOZNÍ DOBA SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ TEHOV (SO ČOV)

mapka - odpady hnízda.jpg

 

 

Středa                                8:00 - 10:00

Neděle                             14:00 - 17:00

 

 

Ve dnech státem uznaných svátků ZAVŘENO.

 

Při akutním sněhu a náledí bude shromaždiště mimo provoz, informovat budeme registrované formou SMS aktualit, lze též prověřit tlf. u vedoucího TS (725 848 121).

* Kartičky pro majitele rekreačních objektů vydává OÚ Tehov na základě uhrazeného poplatku za odpady

Sběrná hnízda tříděného odpadu

V lednu zajistíme svoz odstrojených vánočních stromků a použitých pokrmových tuků v uzavřených plastových lahvích každé pondělní ráno, umístěte je vždy nejdříve v předvečer svozu ke svozovým místům tříděného odpadu v obci. Lití jakéhokoli tuku do obecní kanalizace zhoršuje čistící proces na ČOV a prodražuje stočné nám všem!

Upozorňujeme, že sběrná hnízda neslouží k odkládání živnostenského odpadu, osoby podnikající musí mít pro využití této služby s obcí uzavřenou řádnou smlouvu!!!

Shromažďování a odvoz odpadů

 • Svoz tříděného odpadu (kontejnery - vyznačené zeleně na mapce):

PAPÍR každý čtvrtek (stanoviště Dlouhá, náves a Hačalka 2x týdně po+čt)

PLASTY každý pátek (stanoviště Dlouhá, náves a Hačalka 2x týdně út+pá)

SKLO v pondělí 1x za 4 týdny

 • BIOODPAD v ceně poplatku za odpady je využití sběrného místa (kontejner) na shromaždišti u ČOV, dále možnost 14 denního svozu hnědých popelnic na bioodpad 240l za dotovanou cenu 800 Kč/sezóna (pondělí v SUDÉ týdny duben-listopad v ranních hodinách). Podrobnosti a další možnosti likvidace bioodpadu ZDE)
 • KOVY – vyhrazené popelnice v ul. Dlouhá, ul. Na Hačálce a na shromaždišti u ČOV
 • ELEKTROODPAD – lze odevzdat v provozní době na shromaždišti, drobný elektroodpad do červeného kontejneru na návsi, zářivky, výbojky dle velikosti buď v objektu OÚ, nebo na shromaždišti 
 • VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - po předchozím objednání na tel. 725 848 121 lze odložit celoročně do kontejneru na shromaždišti odpadů u ČOV 
 • TEXTIL - sběrné boxy u ČOV a na návsi
 • Svoz nebezpečného odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě občanům - nejbližší svoz bude v dubnu/květnu 2024)
 • Svoz směsného komunálního odpadu: středa v ranních hodinách, čtrnáctidenní v sudé kalendářní týdny, měsíční poslední středu v měsíci

Doplňkové služby:

 • jednorázový svozový pytel na odpad……100,- Kč za 1 ks cca 100 litrového pytle s potiskem, cena zahrnuje odvoz pytle,
 • jednorázový doplňkový svoz odpadu….100,- Kč za 1 známku (1 známka na nádobu 80-120l, nebo 2 známky na nádobu 240l = 1 svoz). Jednorázové svozy prosím hlaste s předstihem na úřad, nebo nejpozději den předem na tel: 323 601 617 (prosba provozu).

Stavební odpad - v souladu se zákonem o odpadech a platnou OZV obec likvidaci stavebního odpadu nezajišťuje, ale za úplatu je možné ho odevzdat například ve Struhařově (viz leták nebo web).

JAK NA ODPAD A POPELNICE

Úplné znění vyhlášek je k dispozici na webových stránkách obce ve složce Vyhlášky a zákony.

 

Platba tedy není vázána na občany s trv. pobytem v místě obce, ale na veškeré (trvale obývané i rekreační) objekty v katastru obce. Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Každý poplatník tedy ze zákona přispívá na provoz odpadového hospodářství, které pro něj obec musí ze zákona zařizovat.

ZPRACOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Každý plátce, který řádně zaplatí poplatek za daný kalendářní rok v jakékoli zvolené variantě, může celoročně zdarma uložit bioodpad v libovolném množství na Shromaždišti odpadů u ČOV. Nutno se prokázat OP (trvalý pobyt v Tehově), nebo (pro chataře) kartičkou s razítkem obce (na vyžádání v kanceláři OÚ). Tato kartička platí rovněž pro uložení směsného odpadu pro chataře bez popelnice (lze se prokázat i dokladem o zaplacení poplatku).

3 možné varianty pro plátce:

1) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé bydliště, chci popelnici, pozemek je dostupný svozové technice

Zakoupím od obce známku na popelnici dle velikosti své nádoby a četnosti svozu (nádobu lze zakoupit na úřadě, sváží se jen očipované nádoby).

 

2) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé bydliště, chci popelnici, ale můj pozemek není dostupný svozové technice

Zaplatím obci roční poplatek 1248,- Kč, přičemž v ceně poplatku je zahrnuto využití uzamykatelné sdílené popelnice (podíl na větší nádobě odpovídající cca 60l nádobě s 14ti denní frekvencí svozu) umístěná na svozovém místě ve spádové oblasti mého domu (svozová místa určuje obec na základě tech. možností svozové firmy; vyznačeno červeně v mapce). Proti zaplacení poplatku získám individuální klíč.

3) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště a nechci popelnici

Zaplatím obci roční poplatek 576,- Kč, kterým povinně přispěji na provoz odpadového hospodářství obce. Službou zahrnutou v tomto ročním poplatku, je možnost odložení odpadu, který dle zákona o odpadech produkuji, v jakýchkoli dobře uzavřených pytlích do kontejneru na shromaždišti odpadů, které obec zřizuje v areálu ČOV, otevírací doba viz výše.

Všichni plátci (majitelé všech domů i chat) mají ve smyslu nové vyhlášky o poplatcích za komunální odpad oznamovací povinnost, tedy i povinnost zaplatit poplatek ve zvolené variantě. Neuhrazení poplatku je porušením této povinnosti a dále je obecní úřad nucen postupovat dle zákona 280/2009 Sb. - Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652057