tehovcz

Komunální odpad 

Poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov je splatný k 28. 2. běžného roku. Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce.

QR_platba_odpady.pngÚhrada převodem

 • bankovní účet obce: 218226125 / 0300
 • jako variabilní symbol: uveďte číslo popisné nebo evidenční
 • do zprávy pro příjemce uveďte další informace k identifikaci a dohledání a Vaší platby:
  např.: “Jana Vránová, čp123, ODPAD"

Pro Vaše pohodlí jsme připravili QR kód
platby s předvyplněným č.ú., stačí do-
plnit částku,VS a upravit popis platby.

Úhrada hotově či kartou v podatelně OÚ

 • cards.jpgplatbu lze rovněž učinit v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 

Shromaždiště odpadů u ČOV (čistírna odpadních vod)

Je zde možné odevzdat:

 • nepřetržitě (vně oplocení): tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy, oleje a tuky, oblečení, obuv a hračky)
 • v provozní době po předložení OP s trv.pobytem v obci nebo kartičky pro chataře (vystaví OÚ): pneumatiky, elektroodpad včetně lednic, praček apod., bioodpad a pro objekty bez popelnice směsný odpad

 PROVOZNÍ DOBA SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ TEHOV

Sezóna (duben - listopad)

                               Pondělí                                     zavřenomapa sběrných míst 2018.png

Úterý                                     zavřeno

Středa                                8:00 - 10:00

Čtvrtek                                  zavřeno

Pátek                                16:00 - 18:00

Sobota                                   zavřeno

Neděle                             16:00 - 19:00

Mimosezóna (prosinec - březen)

Středa 8:00 - 10:00

Neděle 14:00 - 17:00

Ve dnech státem uznaných svátků ZAVŘENO.

* Kartičky pro majitele rekreačních objektů vydává OÚ Tehov na základě uhrazeného poplatku za odpady

 

Shromažďování a odvoz odpadů

 • Svoz tříděného odpadu (kontejnery - vyznačené zeleně na mapce):

PAPÍR každý čtvrtek

PLASTY každou středu

SKLO v pondělí 1x za 4 týdny (8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11. a 10. 12. 2018) 

 • BIOODPADU v ceně poplatku za odpady je využití sběrného místa (kontejner) na shromaždišti u ČOV, dále možnost 14 denního svozu hnědých popelnic na bioodpad 240l za dotovanou cenu 400 Kč/sezóna (lichá pondělí duben-listopad v ranních hodinách). Podrobnosti a další možnosti likvidace bioodpadu ZDE
 • KOVY – vyhrazené popelnice v ul. Dlouhá, ul. Na Hačálce a na shromaždišti u ČOV
 • ELEKTROODPAD – lze odevzdat v provozní době na shromaždišti, drobný elektroodpad do červeného kontejneru na návsi, zářivky, výbojky dle velikosti buď v objektu OÚ, nebo na shromaždišti 
 • Svoz velkoobjemového odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě občanům)
 • Svoz nebezpečného odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě občanům)
 • Svoz směsného komunálního odpadu: středa v ranních hodinách

 

             velikost nádoby

četnost svozů

roční poplatek za zajišťování

režimu nakládání s komunálním

odpadem (Kč)

70l (80l)

1x týdně

1.770,-

70l (80l)

1x za 14 dní

1.110,-

110l (120l)

1x týdně

2.520,-

110l (120l)

1x za 14 dní

1.750,-

240l

1x týdně

3.630,-

Podíl na sdílené nádobě u chatové osady odpovídající cca 80l na 1 objekt

1x za 14 dní

1.050,-

sdílená nádoba 1100l  na shromaždišti odpadů

1x týdně

680,-

 

Doplňkové služby:

 • jednorázový kompostovatelný pytel na bioodpad…….20,- Kč/kus (objem 90 nebo 120 l). Lze použít k napytlování bioodpadu (tráva, listí, shrabky, nikoli drny, klacky!). Vzhledem k nízkému zájmu nebude probíhat pravidelný svoz jako v minulých letech, buď lze pytle použít k čistšímu převozu na shromaždiště/kompostárnu bez nutnosti pytel vyprazdňovat (rozloží se), nebo lze individuálně domluvit odvoz obecní Multicar (tel.: 725848121) 
 • jednorázový svozový pytel na odpad……90,- Kč za 1 ks 90 litrového pytle s logem svozové firmy, cena zahrnuje odvoz pytle
 • jednorázový doplňkový svoz odpadu….90,- Kč za 1 známku (1 známka na nádobu 70-120l, nebo 2 známky na nádobu 240l = 1 svoz)

 

Poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov je splatný k 28. 2. běžného roku. Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce.

 

PLATNÉ VYHLÁŠKY O ODPADECH

JAK NA ODPAD A POPELNICE

Zastupitelstvo obce Tehov přijalo dne 21. 12. 2015 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o nakládání s odpadem, kterou obec plní nové požadavky zákona o odpadech. Rovněž přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov. Úplné znění vyhlášek je k dispozici na webových stránkách obce ve složce Vyhlášky a zákony.

Vyhláška 5/2015 definuje výběr poplatků v právním rámci §17a Zákona o odpadech, který stanovuje poplatníkem každou fyzickou osobu (FO) produkující v obci komunální odpad (KO).

Plátcem je každý vlastník nemovitosti na území obce. Platba tedy není vázána na občany s trv. pobytem v místě obce, ale na veškeré trvale obývané i rekreační objekty v katastru obce. Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Každý poplatník tedy ze zákona přispívá na provoz odpadového hospodářství, které pro něj obec musí ze zákona zařizovat.

CENY ZA ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2018

3 možné varianty pro plátce:

1) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště, chci popelnici, pozemek je dostupný svozové technice

Zakoupím od obce známku na popelnici dle velikosti své nádoby a četnosti svozu (ceny viz tabulka). V případě dvou popelnic s pravidelným svozem u jedné nemovitosti je cena známky na druhou popelnici libovolné velikosti jen cenou čistého nákladu na svoz (tj. bez příspěvku na obecní systém nakládání s odpadem - k doptání v kanceláři OÚ).

K pravidelným svozům lze přikoupit jednorázové známky v ceně 90,- Kč/svoz 70l či 110l popelnice, dvě takové známky pak pro svoz 240l popelnice. Tyto jednorázové známky jsou určeny pro svoz extra nádoby, případně svozy navíc u čtrnáctidenní četnosti. Lze samozřejmě přikoupit i jednorázové pytle (80l) na odpad s logem svozové firmy v ceně 90,-Kč, které ráno v den svozu odložím u svého domu.

Velikost nádoby (litry)

četnost svozů

cena známky na popelnici

70 (80)

1x týdně

1.770,-

70 (80)

1x za 14 dní

1.110,-

110 (120)

1x týdně

2.520,-

110 (120)

1x za 14 dní

1.750,-

240

1x týdně

3.630,-

2) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště, chci popelnici, ale můj pozemek není dostupný svozové technice

Zaplatím obci roční poplatek 1050,- Kč, přičemž v ceně poplatku je zahrnuto využití uzamykatelné sdílené popelnice (podíl na větší nádobě odpovídající cca 80l nádobě s 14ti denní frekvencí svozu) umístěná na svozovém místě v blízkosti mého domu (svozová místa určuje obec na základě tech. možností svozové firmy; vyznačeno v mapce). Proti zaplacení poplatku získám individuální klíč.

3) Vlastním dům nebo chatu v katastru Tehova a mám/nemám zde trvalé byliště a nechci popelnici

Zaplatím obci roční poplatek 680,- Kč, kterým povinně přispěji na provoz odpadového hospodářství obce. Od obce si mohu navíc zakoupit jednorázové pytle (80l) na odpad s logem svozové firmy v ceně 90,-Kč, které odložím v den svozu u svého domu, je-li dostupný svozové technice, nebo na některém ze svozových míst určených obcí (viz mapka). Méně komfortní možností, nicméně službou zahrnutou v tomto ročním poplatku, je možnost odložení odpadu, který dle zákona o odpadech produkuji, v jakýchkoli dobře uzavřených pytlích do kontejneru na shromaždišti odpadů, které obec zřizuje v areálu ČOV, otevírací doba viz výše.

Každý plátce, který řádně zaplatí poplatek za daný kalendářní rok v jakékoli zvolené variantě, může celoročně zdarma uložit bioodpad v libovolném množství do Kompostárny Struhařov (provozní doba ZDE). Nutno se prokázat OP (trvalý pobyt v Tehově), nebo (pro chataře) kartičkou klientů kompostárny (na vyžádání v kanceláři OÚ). Tato kartička platí rovněž pro uložení směsného odpadu nebo bioodpadu na shromaždišti odpadů v Tehově v areálu ČOV (zde se lze prokázat i dokladem o zaplacení poplatku).

Všichni plátci (majitelé všech domů i chat) mají ve smyslu nové vyhlášky o poplatcích za komunální odpad oznamovací povinnost, tedy i povinnost zaplatit poplatek ve zvolené variantě. Neuhrazení poplatku je porušením této povinnosti a dále je obecní úřad nucen postupovat dle zákona 280/2009 Sb. - Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 244

Návštěvnost stránek

291859