tehovcz

Územní plán Tehov

Obsah této stránky je pro přehlednost řazen v první řadě chronologicky od nejstarších dokumentů ve spodní části stránky k těm nejnovějším při jejím horním okraji.

Nový územní plán Tehov - průběh pořízení

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov č. 26 / 2017 konaného dne 4.3.2017

Projednání vypořádání stanovisek a připomínek ke společnému jednání.

Zápis ze zasedání č. 26_04_03_2017 příloha 3apříloha 3bpříloha 3c

Zápis ze společného jednání o návrhu Územního plánu Tehov

Zápis ze společného jednání o návrhu Územního plánu Tehov 20170131-c-s.pdf

Návrh nového územního plánu pro společné projednání dle ust. §50 SZ

Dne 13.1.2017 započalo společné projednání návrhu Územního plánu Tehov. Nejdůležitějším datem je 31.1.2017, kdy od 13:00 na OÚ Tehov proběhne společné jednání o tomto návrhu, které je primárně učeno pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Jednání je přístupné veřejnosti. Do 30 dnů od tohoto jednání mohou dotčené orgány podávat svá stanoviska, sousední obce připomínky. Veřejnost může uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kterou bylo toto jednání oznámeno (odkaz na úřední desku), to jest v tomto případě do 27.2.2017 včetně.

Výroková část územního plánu:

I A textova cast UP Tehov.pdf

I_B1 ZCU.pdf

I_B2a HLV.pdf

I_B2b KVI - DOPR.pdf

I_B2c KVI - TI + VH.pdf

I_B3 VPZ.pdf

Odůvodnění územního plánu:

II A textova cast oduvodneni UP Tehov.pdf

II_B1 KOO.pdf

II_B2_VSV.pdf

II_B3 PF.pdf

____________________________________________________________

Územní opatření o stavební uzávěře

Z důvodu zamezení nežádoucích změn v území do doby vydání nového územního plánu Zastupitelstvo obce Tehov vydalo dne 6. 5. 2016 opatření obecné povahy, ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE „TEHOV“, a to v rozsahu daném přílohou tohoto opatření, které bylo zveřejněno Veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti 15. dnem po vyvěšení, tedy 21. 5. 2016. 

Zadání nového územního plánu

Dne 14. 1.  2016 bylo Zastupitelstvem obce Tehov schváleno Zadání územního plánu obce Tehov. Téhož dne byla podána žádost o dotaci na realizaci územního plánu. Nyní probíhá zpracování návrhu vítěznou projekční kanceláří.

Na úřední desce byl dne 14. 12. 2015 zveřejněn veřejnou vyhláškou návrh zadání nového územního plánu obce TehovDo 15 dnů ode dne doručení (nastává dle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení) může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Obecní úřad Tehov, adresa Panská 107, 251 01 Tehov, písemné připomínky.

 


Platný Územní plán obce Tehov

Změna č. 2 územního plánu obce Tehov

Datum nabytí účinnosti: 30. 4. 2015

ÚPO TEHOV změna 2 - 1 Výkres základního členění území.pdf

ÚPO TEHOV změna 2 - 2 Hlavní výkres.pdf

ÚPO TEHOV změna 2 - 5 Koordinační výkres.pdf

ÚPO TEHOV změna 2 - Textová část.pdf

Změna č. 1 územního plánu obce Tehov_10_09_2012

ÚP Tehov - 1 Výkres základního členění

ÚP Tehov - 2 Hlavní výkres

ÚP Tehov - 3 Výkres VPS

ÚP TEHOV - 4 Dopravní a technická infrastruktura

ÚP TEHOV - 5 Koordinační výkres

ÚP Tehov - 6 Výkres záborů PF

ÚP Tehov-textová část

 

Územní plán obce Tehov 2005/12

Fotografie schváleného Územního plánu obce Tehov:

střed UZP_celek.JPG

severovýchod

UZP_SV.JPG
severozápad UZP_SZ.JPG
jihovýchod UZP_JV.JPG
jihozápad UZP_JZ.JPG
západ UZP_Z.JPG
legenda Legenda_1.JPG
legenda Legenda_2.JPG
legenda Legenda_3.JPG

 

Územní plán celý a v kontextu okolí je možno vidět na

http://mapy.kr-stredocesky.cz/

pod položkou "Územní plány obcí" / Praha Východ / Tehov.

 Textová část návrhu územního plánu je zde: 

  strana 1-10
  strana 11 - 20
  strana 21 - 32
  strana 32 - 43
  strana 44 - 54
  přílohy